ИЗВЕСТУВАЊЕ

              Почитувани родители/старатели и ученици,  согласно со Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование  за време на вонредна состојба ( Сл.весник на Република Северна Македонија бр.76/2020  од  23.03.2020год ).

            Наставата во училиштето  се  организира преку далечинско учење со  примена на средства за електронска комуникација,по веќе донесена одлука од страна на училиштето.

           Електронската комуникација се изведува преку Google Drive од I до IXодд ,Google Classroom во паралеките каде што има можност, Edmodo и е-mail од I до IX одд. Распоредот  на одвивање на наставата е според официјалниот распоред на паралелката  за учебната 2019/2020год.

                                                                                                                            Директор

                                                                                                              М-р Татијана Савеска