Kлучна акција КА229

Соработка за иновации и размена на добри практики – КА229- Стратешки партнерства во училишното образование 2018-2019 година.

На состанокот присуствуваат членови од партнер-училиштата од Турција, Литванија, Унгарија, Италија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни координаторот на проектот, Олгица Бајалџиева, директорката Татијана Савеска, и наставникот по англиски јазик Александра Митровска

Цели на состанокот беа:

  • посета на надгледни часови-примери на добра пракса;
  • креативни работилници за методите на подучување на културното наследство;
  • разговор за раководењето на проектот, проектната документација, финалниот извештај за проектот и финансиската документација;
  • евалуација на целиот проект.

Erasmus+Проект

Клучна акција К229 

,,Откривајќи ја иднината, движејќи се кон иднината”

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „ Откривајќи ја иднината, движејќи се кон иднината “ (Rediscovering the past by walking in the future) беше одржан првиот интернационален координативен состанок во периодот од 12-17.11.2018 година во Денизли, Република Турција. .