(во учебната 2018/2019 година)

А.Критериуми за избор на кандидатите

  1. Целосна документација која се бара со Конкурсот
  2. Добро познавање и способност за комуникација на англиски јазик
  3. Член на e-twinning платформата/вклученост во e-twinning проекти
  4. Искуство во користење на ИКТ во наставниот процес и во воннаставни активности/проекти
  5. Способност за тимска работа со ученици и наставници.

Б. Објавување на резултати од Конкурсот

Конечните резултати од Конкурсот и одлука за прифатените наставници, ќе се објави на огласната табла во училишто.

 В. Документација за пријавување

  • Кратка биографија ( Europass модел)
    • Мотивационо писмо
    • Копија од сертификати, пофалници, награди.

   Поднесување на документите од 21.06.2019година-27.06.2019 година

(5 работни дена).Документите се поднесуваат во архивата на училиштето, со назнака за Еразмус+.

Г. Останато

Избраните кандидати се должни пред заминување и по враќање од странската установа да се придржуваат на пропишаните процедури (за кои ќе бидат информирани) и на училиштето да му ја достави потребната документација. Кандидатите се обврзуваат да учествуваат во вебинари и други виртуелни состаноци со партнерите од проектот, редовно ќе поднесуваат извештаи за реализираните активности, ќе ги применуваат методите,техниките кои ќе ги стекнат во текот на мобилностите и  активно ќе учествуваат во дисеминација и евалуација на проектот.

Д. Контакт лица за дополнителни информации

Наставник Катерина Милевска, Наставник Александар Аргировски и

Стручна служба-психолог Светлана Јовевска