Врз основа на добиените  грантови  од  Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на лого за потребите на проектотите 

Во согласност со работната програма КА 229 за 2019-2021г.  училиштето објавува јавен повик за избор на лого за потребите на проектите.

1.„Tools for future“,. „Coding with outdoor games“,Zusammen fur ein gesundes Leben in Europa – Wir machen die Schuler stark,The past – an evolved gateway to the future,Du bist was du isst,Feel empathy, create awareness, Be SMART ( Supportive Mindful Active Responsible Tolerant,Take the future in your hands,Find my echo in you,In Harmony with Nature,Common Europe, Common Values

 

Кој може да учествува ?

Може да учествуваат сите ученици на возраст од 9 до 15 години кои се редовни ученици.

  1. Учениците да бидат креативни
  2. Да бидат исполнителни на роковите
  3. Да имат потпишано согласност од родител/старател за објавување на сликите на e-twinning платформата, ВЕБ страната и на другите социјални мрежи.

Како треба да изгледа логото

  1. Да се црта на лист А4
  2. Може да се црта со каква сакаат техника
  3. Логото може да биде правоаголно или во круг
  4. Цртежите се доставуваат со шифра во стручната служба со назнака дека е за лого за проектот„ Tools for future “
  5. Изборот ќе биде од комисија која ќе биде составена од ученици и наставници ( тројца наставника и тројца ученика )
  6. Избраното лого од училиштето ООУ„ Петар Поп Арсов “ ќе биде поставено на платформата e-twinning и ќе гласаат сите земји партнерки. Логото со најмногу гласови ќе биде лого на целиот проект.