ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021год.

Општинско основно училиште ,,Петар Поп Арсов ” – Скопје, запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година Во прво одделение се запишуваат ученици кои на крајот на календарската 2020 година ќе наполнат 6 години. По исклучок, во прво одделение може да се...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА

  КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА  ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ООУ „ Петар Поп Арсов “ Карпош Скопје Член 1 Од редовните ученици што го завршуваат основното образование,(9- одделение), училиштето може да избира ученик што е првенец на генерација. Член 2 Постапката за избор на...