УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ УЧЕБНА 2021/2022 год.

Врз основа на член 60 од Законот за основно образование- Службен весник на РСМ бр. 161 од 05.08.2019 година.                                                                       ООУ ,,Петар Поп Арсов” – Скопје                                                         ...