ПРИЕМ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Потребни документи за упис на прваче Согласно член 60, став (2) од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“ бр. 161/2019), за упис на прваче се потребни следните документи: копија од Извод од матична книга на родени, потврда за примени задолжителни...