Изборни предмети во предметна настава за учебна 2023/24 година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА   Наставник Предмет Одделение Марија Таневска Готвење (1) Финансова писменост (2) 61 , 623 Катерина Милевска Финансова писменост (1) Готвење (2)  62 ,  63 Марија Петкова Вештини на живеење 71 , 72 ,...

РАСПОРЕДИ

Распоред-актив-од-I-до-III-2023-24 Распоред-актив-за-IV-и-V-одд 2023-24 РАСПОРЕД НА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ И ПРИЕМНИ ДЕНОВИ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023 2024...