Портите на нашето училиште ООУ” Петар Поп Арсов”се ширум отворени за оние кои чувствуваат емпатија, а кои креираат свесност. зближува, шири љубов, а свесноста допира до оние кои сакаат да соработуваат.Проектот “Feel empathy create awarness” од клучната акција КА 229 проектот ќе ни овозможи градење на доверба, на начин што ќе им овозможи на учесниците од Франција.Турција, Полска,Унгарија и Р.Северна Македонија да се запознаат и да создадат меѓусебно разбирање, да работат заедно во рамките на заедницата и да создадат културолошка толеранција.