ETWINNIG УЧИЛИШТЕ

Нашето училиште ООУ „Петар Поп Арсов” заедно со 1211 училишта ја  доби  ознаката eTwinning School Label
ETWINNIG

ETWINNING УЧИЛИШТЕ

 

Нашето училиште ООУ „Петар Поп Арсов” заедно со 1211 училишта ја  доби  ознаката eTwinning School Label ( еТвинингучилиште  2018-2019), која за прв пат се доделува оваа година од страна на Европската Комисија.Процесот на аплицирање за оваа награда започна во декември 2017 година и беше затворен во март 2018 година Целосната листа на наградени училишта можете да ја погледнете тука. Наградените училишта имаат висока видливост на Европско ниво и  имаат можност да формираат Европска мрежа на еТвининг училишта.

 

 Како наградено училиште ќе бидеме препознатливи во следниве области:

  • дигиталнапракса;
  • пракса за е-безбедност;
  • користењенаиновативни и креативниприодивопедагогијата;
  • промоцијанаконтинуиранпрофесионаленразвојнавработените;
  • промоцијанапрактикинаколаборативноучењенанаставниците и учениците.