Kлучна акција КА101

Учење преку индивидуални мобилности – 2017/2018

Во ООУ „Петар Поп Арсов “ се спроведе Erasmus+ проектот Примена на креативна настава во училница – финансиран од страна на Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност,

 

По завршување на обуката тимот ја продолжи својата активност преку процесот на дисеминација (организирање на работилници), предводени од наставниците Олгица Бајалџиева, Марија Петкова, Ники Радосављевиќ, Катерина Милеска и педагогот на училиштето Даниела Панајотова, и пренесување на стекнатите искуства на колегите. Таргет групата за работилниците беа одделенски и предметни наставници од училиштата од општина Карпош и пошироко.

На работилницата беа претставени ИКТ алатките за создавање на видеа и кратки филмови (Мovie Maker) и алатките за формативно оценување: (Kahoot , Socrative, Quizlet) како  и (Padlet-от како мошне корисна виртуела табла за соработка помеѓу ученици и наставници).

Erasmus+Проект

Клучна акција К101 

Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности – 2017/2018

Во ООУ „Петар Поп Арсов “ се спроведе Erasmus+ проектот Примена на креативна настава во училница – финансиран од страна на Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност,

 

Во учебната 2017/18 година, шесточлен тим од нашето училиште беше на дводневна обука на Малта, која се изведуваше во училиштето Alfa School. Обуката беше изведена со секојдневни предавања и вежби кои беа мошне интересни и прифатливи. Овие нови стекнати знаења можат лесно да се применат во нашиот секојдневен ангажман со ученици и пред се го олеснуваат процесот на учење.

За време на наставата-обуката во Малта

Атмосферата за време на работилниците(одржани во април и мај 2018 година)