ФИНАНСИСКИ ДОКУМЕНТИ

Годишни буџети

Моментално нема објавени документи

Завршни сметки 2023 година

Биланс на приходи и расходи 603 Биланс на состојба 603 Посебни податоци 603 Структура на приходи по дејност 603 Биланс на приходи и расходи 603 МОН Биланс на состојба 603 МОН Посебни податоци 603 МОН Структура на приходи по дејност 603 МОН Биланс на приходи и расходи 785 02 Биланс на состојба 785 02 Посебни податоци 785 02 Структура на приходи по дејност 785 02 Биланс на приходи и расходи 785 55 Биланс на состојба 785 55 Посебни податоци 785 55 Структура на приходи по дејност 785 55 Биланс на приходи и расходи 785 60 Биланс на состојба 785 60 Посебни податоци 785 60 Структура на приходи по дејност 785 60 Биланс на состојба 785 74 Посебни податоци 785 74 Приходи и расходи 785 74 Структура на приходи 785 74 Биланс на приходи и расходи 785 89 Биланс на состојба 785 89 Посебни податоци 785 89 Структура на приходи по дејност 785 89 Биланс на приходи и расходи 785 Ц1 Биланс на состојба 785 Ц1 Посебни податоци 785 Ц1 Структура на приходи по дејност 785 Ц1 Биланс на приходи и расходи 785 Ф5 Биланс на состојба 785 Ф5 Посебни податоци 785 Ф5 Структура на приходи по дејност 785 Ф5 Биланс на приходи и расходи 785 И9 Биланс на состојба 785 И9 Посебни податоци 785 И9 Структура на приходи по дејност 785 И9 Биланс на приходи и расходи 785 Л2 Биланс на состојба 785 Л2 Посебни податоци 785 Л2 Структура на приходи по дејност 785 Л2 Биланс на приходи и расходи 785 М7 Биланс на состојба 785 М7 Посебни податоци 785 М7 Структура на приходи по дејност 785 М7 Биланс на приходи и расходи 785 Н1 Биланс на состојба 785 Н1 Посебни податоци 785 Н1 Структура на приходи по дејност 785 Н1 Биланс на приходи и расходи 785 Х4 Биланс на состојба 785 Х4 Посебни податоци 785 Х4 Структура на приходи по дејност 785 Х4 Биланс на приходи и расходи 785 Е0 Биланс на состојба 785 Е0 Посебни податоци 785 Е0 Структура на приходи по дејност 785 Е0 Биланс на приходи и расходи 787 Биланс на состојба 787 Посебни податоци 787 Структура на приходи по дејност 787 Биланс на приходи и расходи 903 Биланс на состојба 903 Посебни податоци 903 Структура на приходи по дејност 903

Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

Моментално нема објавени документи