ВИЗИЈА И МИСИЈА

Нашата визија

Со заеднички сили и забрзани чекори се стремиме кон иднината преку модернизација на наставата, осовременување на наставните средства, усовршување на наставничкиот кадар и подобрување на училишната клима каде што секој од нас ќе се најде себеси во остварувањето на едукативниот процес

Нашата мисија

Нашето училиште претставува здрава и пријатна средина во која учениците се образуваат преку истражувачки проекти, интеракција и добра организација на воспитно-образовниот процес, каде ученикот е главен субјект на сите активности