Изборни предмети во предметна настава за учебна 2023/24 година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

НаставникПредметОдделение
Марија Таневска

Готвење (1)

 

Финансова писменост (2)

6-1 , 6-23
Катерина Милевска

Финансова писменост (1)

 

Готвење (2)

 6-2 ,  6-3
Марија ПетковаВештини на живеење7-1 , 7-2 , 7-3 , 7-23
Татјана ЃуревПроекти од информатика8-1 , 8-2 , 8-3 , 8-123 , 8-123
Мирјана НиколовскаНашата татковина9-1 , 9-3
Наташа СтефановскаНашата татковина9-2 , 9-123
Лидија ВодјаникНародни танци и ора9-123

 

 

 

Директор:  Даниела Штерјова

____________________________